Join4Energy vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft Join4Energy in Nederland hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.
Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Join4Enery beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij jouw telefoonnummer en mailadres bijvoorbeeld ook als een persoonsgegevens.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als je met Join4Energy een overeenkomst aangaat hebben wij de volgende persoonsgegevens van je nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt Join4Energy in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

 • Medische gegevens ( wordt afzonderlijk opgeslagen door begeleidend arts )
 • Foto en filmmateriaal
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst bv. schriftelijke toestemming ouders deelnemers jonger dan 16 jaar.

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten
Als je gebruik maakt van diensten van Join4Energy of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:
• gegevens die betrekking hebben op jouw apparatuur, zoals een mailadres
• jouw communicatievoorkeuren en instellingen;
• tevredenheidsgegevens;

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen uitdrukkelijk een schriftelijke toestemming van hun ouders/voogd te hebben.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Join4Energy

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.


6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Join4Energy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de deelnemersrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke medische staf; ( technische- ) begeleiding; partners onder meer voor commerciële doeleinden
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling
 • Het bieden van service inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van verplichtingen en het afhandelen van klachten en verzoeken
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices
 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma
 • Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van informatie en het bepalen van de algehele strategie
 • Het organiseren van evenementen om producten of diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen,
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze app
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten

7. Delen met derden
Join4Energy deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

 • met gelieerde medische dienstverleners met als doel aansluitende medische diensten aan te bieden
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden ( management park les Demeures du Ventoux ) te verstrekken
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals Politie en het Openbaar Ministerie of toezichthouders
 • met partijen die Join4Energy assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan BikeChallenge en (juridisch) adviseurs

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Join4Energy ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen.

8. Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne beleid en/of zo lang als jij deelnemer bent bij Join4Energy of interesse blijft tonen in de diensten van Join4Energy, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. In kaart brengen websitebezoek
Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere ervaring te kunnen bieden. 

10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de privacyofficier van Join4Energy. Join4Energy zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen vanJoin4Energy of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens
Join4Energy past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Join4Energy heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met:

Stichting Join4Energy

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 12 juni 2018.