Algemeen

Iedere deelnemer spant zich in om sponsorgeld bijeen te brengen, het streefbedrag is € 1.000 per deelnemer.

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat deze zijn uiterste best doet om € 1.000 euro sponsorgeld bijeen te zamelen. De ervaring uit vorige edities leert ons dat het bedrag haalbaar is als je op tijd begint met het werven. Voor vragen of tips over het bijeen brengen van sponsorgelden kun je terecht bij de organisatie viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De deelname aan de Challenge is pas geldig na betaling van de deelnemersbijdrage.

Iedere deelnemer dient in voldoende mate verzekerd te zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), ziekte en ongevallen.

Het is aan te bevelen voor dit evenement een annuleringsverzekering af te sluiten.

Voordat deelgenomen wordt aan de clinic(s) en Challenge dient er een ingevulde en ondertekende medische verklaring aan stichting Join4Energy ter beschikking te zijn gesteld. Mocht na het indienen van de verklaring veranderingen in de gezondheidstoestand optreden dient het medisch team via de organisatie hiervan op de hoogte te worden gebracht. Bestaat er twijfel over uw gezondheid of fysieke gesteldheid dan is een Sport Medisch onderzoek (inclusief een inspanningstest) zeer het overwegen waard. De uitslag van dit onderzoek kunt u samen met de medische verklaring opsturen. Mocht het medisch team op basis van de toegezonden medische verklaring of op advies van BikeChallenge na de clinics (in overleg met het medisch team) een sport medisch onderzoek noodzakelijk worden geacht dan kan dit sport medisch onderzoek een verplichte voorwaarde voor deelname zijn. Een ander altijd in overleg met de deelnemer.

Tevens dient een verklaring “deelname op eigen risico” ingevuld en ondertekend te zijn.

Minderjarigen dienen de voorgaande verklaringen door ouders/verzorgers te laten ondertekenen. Daarnaast dienen minderjarigen een instemmingsverklaring door hun ouders in laten vullen en ondertekenen.

Deelname aan clinics, training en beklimming van de Mont Ventoux zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. De stichting Join4Energy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. De deelnemer doet afstand van zijn recht om de Stichting Join4Energy aansprakelijk te stellen.

Het bestuur erkent de verantwoordelijkheid ervoor zorg te moeten dragen dat deelnemers op een zo veilig mogelijke manier kunnen deelnemen. Zij realiseert randvoorwaarden die dit mogelijk maken waaronder eisen ten aanzien van de persoonlijke veiligheid. Tevens zal er deskundige medische ondersteuning zijn tijdens de clinics, de training, beklimming en afdaling van de Mont Ventoux. Up-to-date medische informatie via de medische verklaring is een vereiste voor het medisch team om adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten.

De Stichting Join4Energy is echter in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de stichting Join4Energy, zonder daar een vergoeding voor te claimen.

TIJDENS HET VERBLIJF

Een begeleidend medisch team is tijdens het verblijf in Frankrijk aanwezig. Zij kunnen individuele deelnemers adviseren en naar vermogen behandelen wanneer er medische klachten optreden. Het medisch team kan deelnemers adviseren af te zien van deelname als daarvoor medische gronden bestaan. 
In uiterste gevallen kan het medisch team het bestuur van de stichting adviseren deelnemers van deelname uit te sluiten.

De ter beschikking gestelde accommodaties dienen schoon opgeleverd te worden bij vertrek. Eventuele schades moeten gemeld worden bij de organisatie en kunnen mogelijk op de gasten verhaald worden.

Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers van ondersteunende diensten en autoriteiten dienen te worden opgevolgd.

TIJDENS DE BEKLIMMING EN AFDALING

Tijdens de beklimming en afdaling is een arts van het medisch team mobiel aanwezig. Zij kan waar nodig eerste hulp verlenen bij ongelukken of blessures en daarbij een beroep doen op de andere leden van het team. Het team heeft een beslissende stem als voor individuele deelnemers of groepen deelnemers op medische gronden deelname verder onverantwoord is.

De weersomstandigheden op de Mont Ventoux zijn vaak onvoorspelbaar. De organisatie kan besluiten om (een deel) van de route te sluiten en kan een alternatieve route voorstellen.

De stichting Join4Energy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of schade aan de fiets en kleding als gevolg van een (verkeers) ongeval tijdens clinics, de training en de beklimming van de Mont Ventoux.

Tijdens clinics en de Challenge Mont Ventoux dient de deelnemer:


  • voldoende gezond te zijn

  • een deugdelijke fiets te beschikken
  • ten alle tijden een valhelm te dragen

  • zich te houden aan alle geldende verkeersregels
  • zich te gedragen als alle andere weggebruikers en geen uitzonderingspositie in te nemen

  • te waken over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van de andere deelnemers en overige weggebruikers

  • zich te houden aan de aanwijzingen die door of namens de stichting Join4Energy tijdens de clinics, verblijf tijdens de Challenge, de training,de beklimming en afdaling Mont Ventoux worden gegeven.

Besluiten ter plaatse genomen door de organisatie al dan niet in samenspraak met ondersteunende diensten zijn bindend.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ AFGELASTING

Indien door locale autoriteiten c.q. bevoegden of verantwoordelijken de beklimming en afdaling van de Mont Ventoux verboden wordt, dan is de stichting Jouin4Energy in dit geval tegenover de deelnemer niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de stichting zelf.


De deelnemer heeft in voornoemd geval dat de beklimming en afdaling van de Mont Ventoux niet doorgaat, niet het recht nakoming te vorderen. Reeds door de deelnemer betaalde verplichtingen zal onder aftrek van de naar evenredigheid door de stichting gemaakte kosten, worden terugbetaald. Indien de deelnemer de verplichtingen nog niet heeft betaald, blijft deze verschuldigd voor het deel van de naar evenredigheid door de organisatie gemaakte kosten. De deelnemer is niet gerechtigd de betaling op te schorten.

GESCHILLEN POLICY EENMALIGE INCASSO

Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt dan binnen 2 werkdagen een inhoudelijke reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ANNULEREN

Als een deelnemer een inschrijving wenst te annuleren, zal daartoe een schriftelijk verzoek, aangetekend, aan de organisatie/stichting moeten worden gestuurd via het volgende correspondentieadres:

Stichting Join4Energy
Knolgroenakker 11
8091 MA Wezep

De organisatie kan het verzoek inwilligen onder de daarbij vastgestelde voorwaarde dat aan de deelnemer een annuleringsvergoeding van het inschrijfgeld wordt voldaan. Deze bedraagt:

  • Bij annulering van de inschrijving binnen 14 dagen na inschrijfdatum 100%
  • Bij annulering vóór 1 januari (van het deelnemende jaar) de kosten van het "alleen deelname arrangement".
  • In alle andere gevallen van annulering is Join4Energy geen teruggave verschuldigd. Het wordt de deelnemer aangeraden om voor dergelijke gevallen een annuleringsverzekering af te sluiten.

PRIVACY

Join4Energy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de inschrijvingen, sponsoring en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming, mocht dit aan de orde zijn. Join4Energy zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal uitsluitend relevante gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren/organiseren van de Challenge of het regelen van uw bestelling. Zie ook ons privacyreglement elders op deze site.